Fotografie

Miss Match/Brain Rangers VOF werkt met pakketprijzen waarin het aantal aangegeven beelden, zoals in de offerte, zit bevat. Het aantal geleverde foto’s dat uiteindelijk wordt opgeleverd ligt vast in de offerte, tegen meerprijs kunnen altijd extra foto’s aangekocht worden. Foto’s en video’s gemaakt door Miss Match/Brain Rangers VOF kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst. Online galerijen blijven 4 maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u daarna toch nog foto’s wil downloaden (of u verloor foto’s) dan kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 25€ excl. BTW (Foto’s blijven gedurende 2 jaar in het archief bewaard).

Vastgelegde fotoshoots vallen onder volgende voorwaarden:

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto.

De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. Fotoboek vallen onder 6% BTW terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels. De prijzen op de website omvatten 21% BTW en kunnen om die reden afwijken van een op maat gemaakt pakket.

Auteursrecht

Het fotografisch werk van Miss Match/Brain Rangers VOF is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Miss Match/Brain Rangers VOF bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters en presets bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Miss Match/Brain Rangers VOF ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Miss Match/Brain Rangers VOF en de opdrachtgever.

Miss Match/Brain Rangers VOF behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Aankopen van Foto-Producten

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Miss Match/Brain Rangers VOF is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.

Miss Match/Brain Rangers VOF is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Belet

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Miss Match/Brain Rangers VOF een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Klachten

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Offertes en Facturen

Offertes hebben een deadline van 7 dagen voor bevestiging en vastleggen datum.

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Miss Match/Brain Rangers VOF zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het RPR Tongeren.

  Tegenstrijdigheid

  De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.

  In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

  Verantwoordelijkheid

  Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

  De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

  Cadeaubonnen

  Miss Match/Brain Rangers VOF zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet.

  Miss Match/Brain Rangers VOF is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

  Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet altijd gelijk aan een volwaardige fotosessie, indien dit wel zo is, dan wordt dit duidelijk vermeld op de cadeaubon.

  Boekingen en uitvoeren van de opdracht 

  Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies. Annuleren of aanpassen kan tot 5 werkdagen voor datum.

  Miss Match/Brain Rangers VOF zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

  Miss Match/Brain Rangers VOF bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

  Miss Match/Brain Rangers VOF heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

  Toepasselijk recht en geschillen

  Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

  Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het RPR Tongeren. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

  Gratis Online Cursussen

  Gratis online cursussen kunnen gevolgd worden zonder enige verbintenis.

  U komt op deze manier op de mailinglist waar u zo goed mogelijk bedient wordt met interessante aanbiedingen en leerrijk lesmateriaal.

  Je kan je ten alle tijden uitschrijven.

   

  Adres

  Sint-Kristoffelstraat 29 3700 Tongeren

  Contact

  +32 (0) 494 93 21 44

  saskia@missmatch.be

  Openingsuren

  Op afspraak, zodat we altijd een gepast moment voor jou vinden.